Eindelijk één duidelijke renovatiepremie: dit zijn de spelregels vanaf 2019

De Vlaamse renovatiepremie wordt vereenvoudigd: de verbeterings- en renovatiepremie worden in één premie gegoten. Daarnaast versoepelen de inkomensvoorwaarden en worden de regels voor bijwoners minder streng. De nieuwe regelgeving treedt in werking op 1 januari 2019.

Waarvoor kan je de renovatiepremie aanvragen?

Je zal vanaf 2019 nog voor vier renovaties een premie kunnen aanvragen: voor je dakbuitenschrijnwerk, bouwschil en technische installaties (verwarmingsanitair en elektriciteit). Je kan telkens 20% van je factuur aan subsidies krijgen met een maximum van 2.500 euro per categorie. In totaal kan je dus een premie van maximaal 10.000 euro opstrijken.

Voordelen voor gezinnen met lager inkomen

Gezinnen met een lager inkomen krijgen 30% van hun factuur gesubsidieerd met een maximum van 3.333 euro per categorie. Daarnaast krijgen ze meer flexibiliteit over hoe ze hun premie aanvragen: ofwel alles ineens ofwel opgesplitst. Bij alle aanvragen mogen de facturen twee jaar oud zijn. Daarnaast zal de premie gekoppeld worden aan een gezin in plaats van aan een woning. Zo komen alleenstaande ouders gemakkelijker in aanmerking voor een verhoogde renovatiepreme.

De Vlaamse verbeteringspremie geldt dus voor specifieke verbeteringswerken aan de woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen!

Welke werken komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?

De Vlaamse verbeteringspremie is er voor werken aan het hoofdgebouw of aan een aanbouw met woonfunctie.

De subsidieerbare werken bestaan uit acht categorieën:

 1. Dakwerken
 2. Buitenschrijnwerk
 3. Gevelwerken
 4. Behandeling van optrekkend muurvocht
 5. Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie
 6. gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie
 7. werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen
 8. verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan

Dakwerken:

het herstellen of vernieuwen van een of meer onderdelen van het dak, in het bijzonder de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen en de dak(vlak)ramen. Dakisolatie komt enkel in aanmerking bij vernieuwing van de draagstructuur van het dak.

Buitenschrijnwerk:

het vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken, mits gebruik van dubbele beglazing. Het aanbrengen van rolluiken wordt alleen gesubsidieerd als ook de ramen vervangen worden. Alle kosten voor het afgewerkte geheel, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, tellen mee. Het electrificeren van bestaande rolluiken valt onder de Vlaamse aanpassingspremie. Het vervangen of plaatsen van veranda’s komt niet in aanmerking.

Gevelwerken:

het metselen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen, het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering, het aanbrengen van een gevelisolatie en het vernieuwen van het voegwerk, al dan niet in combinatie met gevelreiniging.

Behandeling van optrekkend muurvocht:

het bestrijden van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door middel van onderkapping, de plaatsing van een waterkerende laag of de injectie of diffusie van waterdichtende middelen. De herstelling van muurvoeten als gevolg van die werken komt ook in aanmerking.

Plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie

en meer in het bijzonder:

 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels. Een tweede badkamer is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • de vernieuwing van het toilet of de installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was in de woning. Een tweede toilet is alleen subsidieerbaar als aanpassingswerk onder de Vlaamse aanpassingspremie;
 • samen met de bovenstaande werkzaamheden aan badkamer of toilet, komen ook kosten in aanmerking voor leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer en de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet. Leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water kunnen hier eveneens in aanmerking genomen worden, net zoals de afwerking van de muren, de vloer en het plafond in de badkamer en het toilet.

Gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie.

De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet u aantonen met een attest van een erkend keuringsorgaan.
Werken om het risico op co-vergiftiging te voorkomen:

 • het plaatsen van een warmwatertoestel op gas voor de productie van sanitair warm water. Enkel een gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, komt in aanmerking;
 • het plaatsen van maximaal drie individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (gas) of het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie). Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde;
 • de installatie of omschakeling naar centrale verwarming. Hieronder wordt verstaan: de levering en plaatsing van een centrale warmteproductie-eenheid met een verdeling naar verwarmingslichamen in alle woon-, kook- en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen. Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde;
 • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal. Hieronder vallen alle werkzaamheden om te voorzien in schouwen die beantwoorden aan de normen en die de verbrandingsgassen van individuele kachels en centrale-verwarmingsketels veilig afvoeren. Verder komen hier alle kosten in aanmerking voor de werkzaamheden vanaf de basis tot en met de dakdoorbrekingen en de buitendakse schouwkoppen. Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde.

Verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan:

werkzaamheden die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van woningen. Na de verbouwingswerkzaamheden moet de woning voldoende groot zijn voor de gezinssituatie. Als de verbouwingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet een kopie van de stedenbouwkundige vergunning bij de aanvraag gevoegd worden. Als ze niet vergunningsplichtig zijn, volstaat een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden. Verbouwingswerkzaamheden aan sanitaire lokalen vallen onder punt 5°.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden voor het inkomen, de woning en de facturen:

Inkomen

Voor aanvragen in 2018 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende partner niet meer bedragen dan 30.640 euro (+ 1.600 euro extra per persoon ten laste).

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 61.270 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).

Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2018 is dus het belastbaar inkomen van 2015 van tel.

De aanvraagdatum is de datum waarop u de aanvraagdocumenten verstuurt naar Wonen-Vlaanderen (postdatum als bewijs), of ze persoonlijk indient op een dienst van Wonen-Vlaanderen.

Een persoon ten laste is een inwonend kind dat op de aanvraagdatum jonger is dan 18 jaar, en waarvoor u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, of dat na voorlegging van bewijzen wordt beschouwd als persoon ten laste. Inwonende gezinsleden die zijn erkend als persoon met een ernstige handicap gelden ook als persoon ten laste.

De woning

De woning moet als hoofdverblijfplaats dienen, in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn (die laatste voorwaarde geldt niet bij het verbouwen van een woning om overbewoning te verhelpen).

Voor de ouderdom van de woning telt de datum van de eerste bewoning zoals die in het gemeentelijke bevolkingsregister staat.

De facturen

De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van facturen van de uitgevoerde werken. Die facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan een jaar.

Voor elke categorie van verbeteringswerken betrekking geldt een vast premiebedrag. Voor die werken moet u facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag (inclusief btw). De vaste premiebedragen per bouwonderdeel vindt u hier.

Voorbeeld: voor dakwerken bedraagt de premie 1.250 euro. Hiervoor moet u dus facturen voor minstens 2.500 euro voorleggen.

Voor verbouwingswerken tegen overbewoning ligt het minimale factuurbedrag vast op 1.200 euro (inclusief btw).

Aantal aanvragen

Binnen een periode van tien jaar kunt u voor een woning maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel.

Hoe de Vlaamse verbeteringspremie aanvragen?

Met de aanvraagformulieren die u hieronder vindt.

 • Gebruik als eigenaar-bewoner het aanvraagformulier voor eigenaar-bewoners en als verhuurder het aanvraagformulier voor verhuurders
 • Gebruik het aanvraagformulier van de provincie waar de woning ligt.

Wanneer moet u de aanvraag indienen?

U dient de aanvraag in nadat de verbeteringswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal een jaar oud zijn.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Zodra uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over uw premie-aanvraag. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen.

Vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn van Wonen-Vlaanderen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, hebt u een maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Scroll naar top