Privacy & Cookie Policy Bouwunie Limburg vzw

Privacy & Cookie Policy Bouwunie Limburg vzw2019-01-15T22:39:38+01:00

Algemeen

 • Bij Dienstencentrum Bouwunie Limburg vzw vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Lees daarom deze Privacy & Cookie Policy aandachtig door, want dit document bevat essentiële informatie over het hoe en waarom van de verwerking van je persoonsgegevens en het gebruik van cookies.
 • Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Dienstencentrum Bouwunie Limburg vzw mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op onze formulieren en/of de verwerking hiervan weigert.

Wetgeving en Verantwoordelijkheid

 • Dienstencentrum Bouwunie Limburg vzw, met zetel te Maastrichtersteenweg 154/3, 3500 Hasselt (hierna “Bouwunie Limburg vzw”), leeft  als  Belgische  Vereniging Zonder Winstoogmerk  de Belgische  ‘Wet  van  8  december  1992  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.
 • Bouwunie Limburg vzw stelt zich middels huidige Privacy & Cookie Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Bouwunie Limburg vzw.
 • Bouwunie Limburg vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de websites van ‘Bouwunielimburg.be’ en ‘Bouwsectorgids.be’, hierna genoemd ‘de/onze website’.

Aanvaarding

 • Door onze website te bezoeken aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Bouwunie Limburg vzw jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

Persoonsgegevens die verzameld worden

 • Bouwunie Limburg vzw kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
 1. automatisch (al dan niet door gebruik van cookies)
 2. tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website
 • De gegevens die automatisch worden verzameld:
  • Door gebruik van cookies: bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie ook onze Cookie Policy bij Cookies.
  • Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Bouwunie Limburg vzw en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan onze website. Het gaat om:
   • het TCP/IP adres
   • het type en de versie van jouw navigatiesysteem
   • de laatst bezochte internet pagina.
  • De gegevens die je ons meedeelt tijdens jouw registratie en het gebruik van de Website:
   • In het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief op onze website.
   • In het contactformulier op onze website.
   • In het deelnameformulier op onze website.

Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op onze website te kunnen leveren;
  • De levering en facturatie van de producten die je hebt besteld
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van onze website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
 • De technische administratie van onze website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van onze website.

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor doeleinden van direct marketing, voor zover je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door verzending van een e-mail aan limburg@bouwunie.be.

Mededeling en doorgifte aan derden

 • Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en bij uitzondering van partners en/of geprefereerde leden in géén geval meegedeeld aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.
 • Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent Bouwunie Limburg vzw toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. We garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy & Cookie Policy.
 • Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Bouwunie Limburg vzw, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Bouwunie Limburg vzw failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Bouwunie Limburg vzw geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 • Bouwunie Limburg vzw zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Bouwunie Limburg vzw uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Wettelijke vereisten

 • Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Bouwunie Limburg vzw jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Bouwunie Limburg vzw zal in redelijkheid pogen om jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van het bijhouden van de gegevens

 • Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Bouwunie Limburg vzw en jou.
 • Indien je gedurende 5 jaar geen contractuele relatie meer hebt gehad met Bouwunie Limburg vzw, dan wordt je klantenprofiel automatisch verwijderd.

Jouw rechten

 • Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis, onverwijld en binnen de 30 dagen kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Bouwunie Limburg vzw van je persoonsgegevens maakt.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bouwunie Limburg vzw. Daarnaast heb je altijd het recht om Bouwunie Limburg vzw te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je altijd het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dit geval hoef je zelfs geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Bouwunie Limburg vzw verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 • Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar limburg@bouwunie.be, per post naar Bouwunie Limburg vzw, Maastrichtersteenweg 154/3, 3500 Hasselt, België, of door gebruik te maken van de contactpagina op onze website, telkens mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 • Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 • Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 • Bouwunie Limburg vzw heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op onze website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 • In geen geval kan Bouwunie Limburg vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 • Je dient altijd en overal de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent immers als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 • Bouwunie Limburg vzw houdt eraan je ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, buiten het beheer en de controle van Bouwunie Limburg vzw en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Bouwunie Limburg vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Bouwunie Limburg vzw raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen. Dit kan immers verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen we jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.

Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel om de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 1. First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door be).
 2. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 3. Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 4. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website je bezoekt, waar je computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de jou als gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van je surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op je interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.
 5. Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur die bepaald is in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 6. Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Jouw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze website optimaal  te  kunnen  gebruiken  dien  je  die  cookies  te  aanvaarden. Dit kan  via  je browserinstellingen.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Naam Domein Doel Geldigheid
__atuvc WEBSITE Meest recente inhoud delen op sociale media
_phpsessid WEBSITE Sessie ID
_atrfs WEBSITE Inhoud delen op sociale media mogelijk maken

Niet-functionele cookies

Naam Domein Inhoud en doel Geldigheid
_utma website Google Analytics Tracking Cookie 2 jaar
_utmb website Google Analytics Tracking Cookie 30 minuten
_utmc website Google Analytics Tracking Cookie sessie
_utmz website Google Analytics Tracking Cookie 6 maanden

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Google Analytics cookies

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Deze website gebruikt cookies. Ok